വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2010

2010 ഒക്ടോബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ തിരുത്തലുകള്‍ ഒഴിവാക്കലുകള്‍
1 തൊഴിയൂര്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ഇല്ല
2 പിള്ളക്കാട് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
3 കോട്ടപ്പടി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
4 ഇരിങ്ങപുറം ഈസ്റ് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
5 മണിഗ്രാമം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
6 ചൊവ്വല്ലൂര്‍പ്പടി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
7 ബ്രഹ്മകുളം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
8 പാലബസാര്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
9 വിളക്കുപാടം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
10 പാലുവായ് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
11 ചക്കുംകണ്ടം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
12 മോസ്കോ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1
13 ഇടപ്പുള്ളി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
14 ഹൈസ്ക്കൂള്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
15 മമ്മിയൂര്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1
16 കോളേജ് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1
17 ചാമുണ്ടേശ്വരി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
18 ഗുരുപവനപൂരി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
19 കാരെക്കാട് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
20 പഞ്ചാരമുക്ക് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1
21 പുതുശ്ശേരിപാടം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
22 മാണിക്കത്ത്പടി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
23 നെന്മിനി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ഇല്ല
24 തൈക്കാട് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
25 സബ്സ്റേഷന്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
26 ഇരിങ്ങപ്പുറം സൌത്ത് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
27 തിരുവെങ്കിടം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
28 മഞ്ജുളാല്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
29 കണ്ടംകുളം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
30 ഇരിങ്ങപ്പുറം നോര്‍ത്ത് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
31 ചൂല്‍പ്പുറം വെസ്റ് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
32 കോട്ടപ്പടി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ഇല്ല
33 പൂക്കോട് വെസ്ററ് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ViewAddition Ward 1
34 കപ്പിയുര്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
35 കോട്ട നോര്‍ത്ത്‌ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
36 ചൂല്‍പ്പുറം ഈസ്റ് View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
37 താമരയൂര്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ഇല്ല
38 കോട്ട സൗത്ത്‌ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ഇല്ല
39 പേരകം View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
40 വാഴപ്പുളളി View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
41 കാവീട് സൗത്ത്‌ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1
42 കാരയൂര്‍ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ഇല്ല
43 കാവീട് നോര്‍ത്ത്‌ View Addition Ward 1 ViewAddition Ward 1 ഇല്ല ViewAddition Ward 1