വാര്‍ത്തകള്‍

Title Type Posted date Attachment(if any)
2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു News 14 Aug 2018 , പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്, ശ്രവണ സഹായികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, സ്കോളർഷിപ്- പട്ടികജാതി, സ്കോളർഷിപ് -ജനറൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശയും കസേരയും, നടീൽ വസ്തു വിതരണം, തെങ്ങിന് ജൈവവളം, വിധവകൾക് സ്വയം തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ധനസഹായം, വയോജനങ്ങൾക് കട്ടിൽ, അന്ധരായവർക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ സ്കാനർ, പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം
Kudumbasree (CDS) Life Beneficiary List News 01 Aug 2017 Life Appeal Details.pdf, RESURVEY LIST.pdf, REJECTED LIST.pdf, LAND LESS BENIFICIARY.pdf, Incomplete Data Entry.pdf, House List.pdf
കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍ News 09 May 2017 E2 6728 - Building Application details.pdf
ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി 2017 News 07 Mar 2017 committee.pdf
അമൃത് പദ്ധതി ഗുരുവായൂരിലും News 21 Mar 2016
2014-2015 വാര്‍ഷിക ധനകര്യറിപോര്‍ട്ടുകള്‍ News 07 Jan 2016
ഫേസിങ്ങ് ഷീറ്റ് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015 _ തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് News 17 Oct 2015
സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015 _ തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് News 17 Oct 2015
അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015 _ തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് News 03 Jun 2015
പ്ലാസ്റ്റിക്‌ നിരോധനം News 26 May 2011