വാര്‍ത്തകള്‍

Title Type Posted date Attachment(if any)
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 _ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് News 20 Jan 2020 Notice regarding Draft voters list .pdf
NULM Technical BID Details News 16 Nov 2019 BID Details.pdf
നഗരസഭയില്‍ മഴക്കാല പൂര്‍വ വാര്‍ഡ്‌ തല ശുചീകരണം നടത്തി News 13 May 2019
Guruvayur Municipality_Water Audit Report News 30 Apr 2019 Guruvayur Municipality_Water Audit Report.pdf
2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു News 14 Aug 2018 , ശ്രവണ സഹായികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, സ്കോളർഷിപ്- പട്ടികജാതി, സ്കോളർഷിപ് -ജനറൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശയും കസേരയും, നടീൽ വസ്തു വിതരണം, തെങ്ങിന് ജൈവവളം, പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം, പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്, വിധവകൾക് സ്വയം തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ധനസഹായം, അന്ധരായവർക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ സ്കാനർ, വയോജനങ്ങൾക് കട്ടിൽ
Kudumbasree (CDS) Life Beneficiary List News 01 Aug 2017 House List.pdf, Incomplete Data Entry.pdf, LAND LESS BENIFICIARY.pdf, REJECTED LIST.pdf, RESURVEY LIST.pdf, Life Appeal Details.pdf
കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍ News 09 May 2017 E2 6728 - Building Application details.pdf
ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി 2017 News 07 Mar 2017 committee.pdf
അമൃത് പദ്ധതി ഗുരുവായൂരിലും News 21 Mar 2016
2014-2015 വാര്‍ഷിക ധനകര്യറിപോര്‍ട്ടുകള്‍ News 07 Jan 2016