ഫേസിങ്ങ് ഷീറ്റ് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015 _ തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

 താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/folderview?id=0BxmVr-_mJmGaQ1ZBZlZzQnFCUmM&usp=sharing