കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍