അമൃത് പദ്ധതി ഗുരുവായൂരിലും

താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില് ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

drive.google.com/file/d/0BxmVr-_mJmGaTWtobGpPWi12cU0/view