തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

വോട്ടെടുപ്പ് : 2010 ഒക്ടോബര്‍ 25, തിങ്കള്‍
വോട്ടെണ്ണല്‍ : 2010 ഒക്ടോബര്‍ 27, ബുധന്‍
ചിലവു കണക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാനുളള അവസാന തീയതി : 2010 നവംബര്‍ 25, വ്യാഴം