തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്

Guruvayoor municipality - NULM scheme, Town Vending Committee   approved Street Vendors list Attached

 

 

 

AttachmentSize
STREET VENDORS LIST.pdf114.56 KB